Helena wa setshwakga

Helena e ne e le mosetsana yo a neng a rata boroko thata. Fa a ne a le kwa gae o ne a robala, tota le fa a ne a ne kwa sekolong o ne a a ja thoko. Helena o ne a ipaakanyetsa go tswa leeto la sekolo go ya kwa Thekwini. O ne a itumeletse leeto thata. Fa letsatsi le goroga go ne ga diragala metlholo, Helena o ne a ithuta thuto e e botlhokwa mo botshelong.

ISBN: 9781920361402

GRADE: 2
Component : Padiso