Inja no jakalase

Ujakalase wayehlala ebona inja yeluse izimvu zomniniyo zonke izinsuku.

Wayefuna ukuzibulala azidle izimvu. Wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba esaba inja.

Kwafanele enze iqhinga! Ingabe lizomsebenzela iqhinga lakhe?

ISBN: 9781920278397

GRADE: 3

Component : Reader

Categories: ,