Lebokoso

Jacobo e ne e le modiri kwa polaseng ya rre wa mosweu. O ne a dira ka thata le ka botswapelo e bile a tshepiwa thata ke mong wa gagwe. Maswabi fela ke go re o ne a sa itse go buisa le go kwala. Ka letsatsi lengwe mong wa gagwe o ne a mo roma kwa polaseng ya gar re Nel a rwele lebokoso. O ne a mo tsibosa gore a seke a bo a leka go bula lebokoso le. Jacobo ne a ema go le gonnye kwa marekelong go bona sengwe sa go ya maleng. Batho ba ban eng ba bona lebokoso le, ba ne ba tshabela kwa kgakala.

ISBN: 9781920278793

GRADE: 3

Component : Padiso

Category: