Lewelana le le lefufa

Thabo le Thato ke mawelana. Go ne go le thata go ka ba kgaoganya. Thabo e ne e le sekwari mo dithutong tsa dipalo ebile a itsege thata kwa sekolong. Baithuti botlhe ba ne ba mo rata. Ka fa letlhakoreng le lengwe, Thato o ne a le bodutu. O ne a fufegela lewelana ka ene, le ene a batla go itsege.

Fa Thato a lemoga gore Thabo o fentse kgaisano ya dipalo, a swetsa ka go mo tsietsa, a tsaya loeto boemong b among wa lona.

A tota o tla kgona?

ISBN: 9781920279359

GRADE: 3

Component : Padiso