Molefe o timetsa ntšwa

Ka letsatsi lengwe Molefe o ne a timelelwa ke ntšwa. O batlile max gotlhe ka thuso ya tsala ya gagwe Andrew. Molefe o ne a felelwa ke tshepo ya go bona max gape. Go ya go diragala eng? A Max o tla bonwa?

ISBN: 9781920278373

GRADE: 3

Component : Padiso