Phokojwe le ntswa

Phokojwe o ne a atisa go bona ntšwa e tlhokometse dinku tsa mong way one. O ne a batla go bolaya le go ja dinku tse. O ne a sa kgone ka ntlha ya fa a ne a tshaba ntswa. O ne a tshwanela ke go loga leano. A leano le, le tla dira?

ISBN: 9781920278366

GRADE: 3

Component : Padiso