Pitse yan aga le pitse ya gae

ISBN: 9781920361570

Pitsi ya naga le pitsi ya gae di ne di ngangisana ka ntlha ya gore ke mang fa gare ga tsona yo montle go gaisa, le gore ke mang yo o kgonang go taboga go gaisa yo mongwe. Kwa bofelong, rapolasa o ne a tlhopha mang?

GRADE: 1
Component : Padiso