Rre Josefa, Radimilione

Rre Josefa e ne e le motho yo o dumelang gore ka letsatsi lengwe o tla gapa “lotto”. O ne a sa itse go buisa le go kwala. Ka letsatsi lengwe o ne a itlhoma a gapile matsebetsebe ka ntlha ya fa dinomore tse a neng a di tshotse di ne di tshwana le tse di neng di tlhagelela mo theketeng ya gagwe. Owaii, rre Josefa ga a ka a bona madi ape. Go diregile eng?

ISBN: 9780260417190

GRADE: 3

Component : Padiso