Tlou e boloka botshelo jwa ga Masego

Tlou e boloka botshelo jwa ga Masego

Tumi le batsadi ba gagwe ba ne ba etela kwa serapeng sa diphologolo. O ne a tlhola a a ja mokaragana le ntšwa ya gagwe, Thulamotho. Ba ne ba tshameka go fitlha Thulamotho e nyelela. Fa a le mo letsholong la go batla ntšwa o ne a rakana le tau!

Go ne ga diragala eng ka Thulamotho?

ISBN: 9781920361426

GRADE: 2

Component : Padiso

Category: