uHelena oyivila

UHelena oyivila

UHelena wayeyintombazana ethanda ukulala ngasosonke isikhathi. Wayelala ekhaya nasesikoleni.

UHelena wayehamba nesikole eya eThekwini. Wayejabule kakhulu. Ngosuku lokuhamba uHelena wafunda isifundo esibalulekile.

ISBN:     9781920361433

GRADE:    2

Component :  Reader

Category: